ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Live Online Training)

Σεμινάρια
57
costing
  Τετ, 12 Ιουν 2024 09:30 - 17:00

  Διαδικτυακή Εκπαίδευση

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

Η ακριβής Κοστολόγηση των Βιομηχανικών Προϊόντων είναι μια προϋπόθεση για το σωστό σχεδιασμό της Εμπορικής Πολιτικής. Αν ένα Προϊόν δεν κοστολογείται με ακρίβεια, είναι προφανές ότι αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα Οικονομικά Αποτελέσματα εάν το πραγματικό Κόστος είναι μεγαλύτερο ή να χαθούν ευκαιρίες Πώλησης αν το Κόστος είναι στην πραγματικότητα μικρότερο. Με τη σωστή Κοστολόγηση, μέσω των Αναφορών «Contribution Margin» (Περιθώριο Συνεισφοράς), εντοπίζουμε τα ζημιογόνα Προϊόντα / Πελάτες, όπως και τα Προϊόντα / Πελάτες μεγαλύτερης Κερδοφορίας προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Με το σεμινάριο αυτό προσφέρουμε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως την Δομή Κόστους του Προϊόντος, καθώς και τα Εργαλεία Προϋπολογισμού και Παρακολούθησής του, που αποτελούν modules (υποσυστήματα) των Πληροφοριακών Συστημάτων των Επιχειρήσεων (ERP). Παράλληλα, παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού των κέντρων Κόστους, η Αποτίμηση των Αποθεμάτων και οι Αναφορές Απόκλισης Κόστους.

Οι αναφορές Κόστους ανά Προϊόν και οι Αναφορές Κόστους ανά Πελάτη που θα παρουσιασθούν, μέσω του Contribution Margin θα επιτρέπουν στη Διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις για το κατά πόσον κάποια Προϊόντα ή κάποιοι Πελάτες, αν δεν αλλάξει η Δομή Κόστους, επιβάλλεται να καταργηθούν.

Για να δείτε παράδειγμα κάνετε κλικ εδώ

Περιγράφονται επίσης, για κάθε κατηγορία Κόστους, η πρακτική Μεθοδολογία και οι απαιτούμενοι Έλεγχοι και οι διασταυρώσεις στοιχείων με Προμηθευτές, Πελάτες, Τράπεζες, ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα στοιχεία Κοστολόγησης.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν Εργαλείο σε Excel, με το οποίο γίνεται επιμερισμός των έμμεσων εξόδων (ΓΒΕ, Διοικητικά, Διάθεσης, R&D, Χρηματοοικονομικά), στα Προϊόντα της Επιχείρησης καθώς και Εργαλείο σε Access με το οποίο γίνονται οι Υπολογισμοί για το Activity Based Costing.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

 


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές. Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην κερδοφορία της Επιχείρησης το Σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτατη Διοίκηση.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 • Θα κατανοήσουν την έννοια των Κέντρων Κόστους και με κριτήρια που θα τους δοθούν, θα μπορέσουν να καθορίσουν τα Κέντρα Κόστους της εταιρείας τους.
 • Θα αντιληφθούν τις διάφορες συνιστώσες του Κόστους και ιδιαιτέρως θα εξοικειωθούν με το Σταθερό, το Μεταβλητό και το Πρότυπο Κόστος που είναι απαραίτητα για τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού.
 • Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη Μεθοδολογία του Activity Based Costing και θα κατανοήσουν το γιατί η Μεθοδολογία αυτή, δίνει την ακριβή Κοστολόγηση.
 • Θα είναι σε θέση να δομήσουν ένα Σύστημα Βασικών Αναφορών και Εσωτερικών Εντολών.
 • Θα μπορούν να κτίσουν τη σωστή Δομή Κόστους Παραγωγής.
 • Θα ασκηθούν στη σωστή Αποτίμηση Αποθεμάτων.
 • Θα είναι σε θέση να αναλύουν τις αποκλίσεις μεταξύ Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών Δεδομένων.
 • Θα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα Εργαλεία για να εκτιμηθούν όλα τα ανωτέρω.
 • Θα μπορούν να προδιαγράψουν τις απαιτήσεις ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος ERP σε ό,τι αφορά στα Κέντρα Κόστους και ιδιαιτέρως στην Κοστολόγηση Προϊόντος.
 • Θα κτίσουν τις κατάλληλες Κοστολογικές Αναφορές, μεταξύ των οποίων τις Αναφορές για τον εντοπισμό ζημιογόνων Προϊόντων / Πελατών και αντίστοιχα Προϊόντων / Πελατών με την μεγαλύτερη Κερδοφορία, με βάση πρότυπα παραδείγματα σε Excel που θα τους δοθούν.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 • Κόστος και συστήματα Παρακολούθησης Κόστους
 • Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του Κόστους
 • Άμεσο και Έμμεσο Κόστος
 • Γενικά Βιομηχανικά έξοδα
 • Σταθερό και Μεταβλητό Κόστος
 • Οριακό Κόστος
 • Πρότυπο Κόστος (standard cost)
 • Κόστος Δραστηριότητας (Activity Based Costing)
 • Κόστος Πωληθέντων
 • Κόστος Αποθεμάτων
 • Προϋπολογιστικό και Απολογιστικό Κόστος

2. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Κέντρα Κόστους – Κατηγοριοποιήσεις κέντρων Κόστους
 • Κριτήρια καθορισμού κέντρων Κόστους
 • Καταχωρήσεις και Παρακολούθηση εξόδων
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού κέντρων Κόστους
 • Εσωτερικές εντολές
 • Αναφορές (Reporting) κέντρων Κόστους και Εσωτερικών εντολών

3. ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Άμεσο Κόστος Υλικών: Συνταγολόγια, Bill of Material – BOM
 • Μέθοδος Προϋπολογιστικού Κόστους Υλικών
 • Φασεολόγια – Μέθοδος Υπολογισμού Εργατοωρών
 • Γ.Β.Ε.: Αποσβέσεις, Ενέργεια, Συντήρηση, Αναλώσιμα, έξοδα Μέριμνας Προσωπικού Παραγωγής, έξοδα Συμβούλων για Τεχνολογίες Παραγωγής

4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Δομή της εξίσωσης Αποτίμησης των Αποθεμάτων
 • Μέθοδοι Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Αγοραζόμενα Υλικά
 • Παραγόμενα Υλικά

5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου
 • Βιβλίο Αποθήκης
 • Κόστος Μονάδος Προϊόντος
 • Ανάλυση Κερδοφορίας
 • Σύγκριση Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών δεδομένων
 • Αναφορές Contribution Margin ανά Προϊόν και Πελάτη
 • Ανάλυση Αποκλίσεων

6. CASE STUDIES

 • Για την εκτίμηση Συνολικού Προϋπολογισμού
 • Για την εκτίμηση Απολογιστικού Κόστους

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Βασίλης Μπακάλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (π.χ. Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα χρηματοοικονομικών έργων (Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων, Διοικητικής Λογιστικής, Συστημάτων Αναφορών, Αξιολόγησης Επενδύσεων, Αποτίμησης Επιχειρήσεων κλπ), ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλείο επιμερισμού έμμεσων εξόδων
 • Πρότυπο Αναφοράς κατηγοριών Κόστους Προϊόντων σε Excel
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

 

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε " Εγγραφή στο σεμινάριο" παραπάνω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6215220.

Τηλέφωνο
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα
Κόστος Συμμετοχής
480 Ευρώ. Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης
Δημητριάδη Ζήλη

Υποστήριξη από iCagenda