AUDIT ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: BEST PRACTICES & TOOLS (Live Online Training)

Σεμινάρια
23
biomhxania_ergodigoi_email
  Παρ, 7 Ιουν 2024 09:30 - 17:00

  Διαδικτυακή Εκπαίδευση

Audit Εργοστασίου: Best Practices & Tools

 

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται στα Ανώτερα Στελέχη του Εργοστασίου, σε Διευθύνοντες Συμβούλους και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων που διαθέτουν Παραγωγική Μονάδα, ή έχουν ως αντικείμενο Εγκαταστάσεις και Service Εξοπλισμού αλλά και στην Διοίκηση Εργοταξίου.

Παρουσιάζει βήμα προς βήμα τον τρόπο Αξιολόγησης όλων των Λειτουργιών του Εργοστασίου, από την Ασφάλεια των Εγκαταστάσεων, τον Σχεδιασμό Προϊόντων και την Χωροθέτηση των Μηχανών μέχρι τον Σχεδιασμό των Διεργασιών, τον Προγραμματισμό Προσωπικού και Μηχανών, τη Μέτρηση της Παραγωγικότητας και των Νεκρών Χρόνων, τον Ποιοτικό Έλεγχο και τη Φύρα Παραγωγής, τη Συντήρηση, την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και την Διοίκηση και παρακίνηση Προσωπικού στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Παραγωγής.

Για κάθε δραστηριότητα που θα παρουσιαστεί θα αναλύονται οι διεθνώς ισχύουσες Best Practices και τα σχετικά Εργαλεία.

Με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν ένα χάρτη πορείας προς τη βελτίωση της Ποιότητας, τη μείωση της Σπατάλης και την διαμόρφωση ενός αναβαθμισμένου Συστήματος Διαδικασιών που οδηγεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την κερδοφορία της Βιομηχανικής Μονάδος.
Ιδιαίτερα ανδεικνύεται η αξία παραμετροποίησης του υφισταμένου ή μελλοντικού Συστήματος ERP. Αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την Ποιοτική και την Παραγωγική αναβάθμιση του Συστήματος Παραγωγής.
Για τον σκοπό αυτό, θα παρουσιαστούν όλες οι απαιτήσεις σε input και output της ροής των Πληροφοριών σε κάθε βήμα της Διεργασίας προγραμματισμού Παραγωγής, Συντήρησης, Πρόβλεψης και Διαχείρισης Αποθεμάτων ετοίμου Προϊόντος, Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Ασφάλειας και Υγείας Προσωπικού.
Έτσι θα είναι δυνατόν να λαμβάνονται ταχύτατα οι αποφάσεις και να είναι άμεσα διαθέσιμες οι απαιτούμενες Αναφορές και οι σχετικοί Δείκτες στους εμπλεκόμενους και κατά συνέπεια θα μειώνονται δραστικά οι εσωτερικοί Χρόνοι στην διεκπεραίωση των Διεργασιών και βελτιστοποιείται η Ποιότητα, η Παραγωγικότητα, το Κόστος και η ικανοποίηση των Πελατών.

Επιπλέον, μέσω Case Studies και Role Playing αναδεικνύεται η έννοια και η αξία του αυτοελεγχόμενου χειριστή και οι τρόποι παρακίνησής του μέσα στις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του Εργοστασιακού περιβάλλοντος με ζητούμενο πάντα την ανάπτυξη υπεύθυνων και αποδοτικών Χειριστών Παραγωγής και Εργοδηγών.

Μέσω των δομημένων Συστημάτων Δειγματοληψίας θα γίνεται ο επιστημονικά σωστός Ποιοτικός Έλεγχος και όπου απαιτείται θα γίνεται χρήση ειδικών Εργαλείων Statistical Process Control.

Παρουσιάζονται οι Δείκτες και τα σημαντικά Εργαλεία του Lean Manufacturing, όπως ο Δείκτης παρακολούθησης Συνολικής Παραγωγικότητας OEE (Overall Equipment Effectiveness) που λαμβάνει υπόψη τα πάσης φύσεως σταματήματα, τη Φύρα, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τη συνολική απόδοση σε Ποσότητα Παραγωγής και το VSM (Value Stream Mapping) που εντοπίζει τις πάσης φύσεως Σπατάλες περιλαμβανομένου και του χρόνου αδρανείας του υλικού, όπου δεν συμβαίνει καμία επεξεργασία, θέτοντας όλες τις επιμέρους Εργασίες σε μία συνεχή Ροή που βελτιώνει σημαντικά την Παραγωγικότητα.

Παράδειγμα VSM μπορείτε να δείτε εδώ

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

 

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 

 • Για κάθε επί μέρους περιοχή της λειτουργίας του Εργοστασίου θα έχουν στη διάθεσή τους Check List Κρίσιμων Σημείων, προκειμένου να καταγράψουν τα προβλήματα και τις ευκαιρίες βελτίωσης, ένα σημαντικό Εργαλείο για την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στο Εργοστάσιο και τον Σχεδιασμό Δράσεων Βελτίωσης ανά περιοχή και βήμα Διεργασίας.
 • Θα εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές χωροθέτησης των Μηχανημάτων για μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
 • Θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία και τα λεπτομερή βήματα ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, που βοηθάει την καινοτομία στην Επιχείρηση.
 • Θα τους δοθεί ολοκληρωμένος κατάλογος Διαδικασιών και Πολιτικών που πρέπει να αναπτύξουν για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου.
 • Θα έχουν διαθέσιμο σε Excel Εργαλείο Pareto ABC Analysis προκειμένου να καθορίζουν τις προτεραιότητες (πχ. στην Επίλυση προβλημάτων απώλειας χρόνου Μηχανών – Προσωπικού, μείωση φύρας και βελτίωση Παραγωγικότητας).
 • Θα τους δοθούν κατάλληλοι αλγόριθμοι για να μειώνεται το κόστος setup στα μηχανήματα.
 • Θα μπορούν να αξιοποιούν Εργαλείο Capacity Planning που έχει σχεδιάσει η εταιρία μας για τον Προγραμματισμό Μηχανημάτων & Προσωπικού σε καθημερινή βάση.
 • Θα γνωρίσουν τη σωστή μεθοδολογία Δειγματοληψίας είτε πρόκειται για ολοκληρωμένες παρτίδες είτε για συνεχιζόμενη παραγωγή σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 2859 και ISO 21472:2005 αντίστοιχα.
 • Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο που υλοποιείται το Validation μιας Γραμμής Παραγωγής με Ασκήσεις, Παραδείγματα και Εργαλεία.
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για τον Προγραμματισμό της Παραγωγής και την μέτρηση παραγωγικότητας.
 • Θα τους δοθούν Εργαλεία για τον υπολογισμό της οικονομικά άριστης ποσότητας παρτίδας με αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση των Αποθεμάτων Ετοίμου Προϊόντος με παράλληλη βελτίωση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης των Πελατών.
 • Θα τους δοθεί Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για την Ετοιμασία του προϋπολογισμού του Εργοστασίου και τη μηνιαία παρακολούθηση των Αποκλίσεων.
 • Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο, θα έχουν δωρεάν υποστήριξη επί ένα έτος από τους Συμβούλους της Εταιρείας μας, στη εφαρμογή των παραπάνω Εργαλείων στην πράξη, με προσαρμογή στις δικές τους ιδιαιτερότητες.

 


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


1. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Ποιοι παράγοντες έχουν ληφθεί υπόψιν στη χωροθέτηση των μηχανημάτων για βελτιωμένη παραγωγικότητα
 • Πώς σχεδιάζονται τα Νέα Προϊόντα. Διαδικασία, Προγραμματισμός βημάτων, Δείκτες, Στόχοι
 • Πώς σχεδιάζεται ο προϋπολογισμός της παραγωγικής Μονάδος
 • Χρησιμοποιούνται μοντέλα Πρόβλεψης για την υποστήριξη της εκτίμησης του όγκου Παραγωγής;
 • Υπάρχει Σύστημα Capacity Planning;
 • Πώς εντοπίζονται τα Bottleneck στη ροή της Παραγωγής
 • Φύλλα Excel για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού
 • Τι περιλαμβάνει το Σύστημα των Ημερησίων, Εβδομαδιαίων και Μηνιαίων Αναφορών

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • Πώς αξιολογείται η Εγκατάσταση ενός Συστήματος ERP για τον τομέα της Παραγωγής;
 • Χρησιμοποιούνται ακριβή αρχεία για το Χρόνο Παράδοσης Α’ υλών από τους Προμηθευτές;
 • Έχουν καθοριστεί ακριβή φασεολόγια των εν σειρά και εν παραλλήλω Μηχανών & των αναγκών Προσωπικού;
 • Χρησιμοποιούνται κατάλληλοι αλγόριθμοι για να ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος Setup των μηχανημάτων;
 • Υπάρχουν μοντέλα για την αριστοποίηση του μεγέθους της παρτίδος ώστε τελικά να μειώνεται το συνολικό κόστος του Προϊόντος;
 • Έχει υπολογισθεί το κόστος από τις «σφήνες» στην Παραγωγική Διαδικασία;

3. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Ελέγχονται κατά την παραλαβή οι πρώτες ύλες και το τελικό Προϊόν με συστήματα δειγματοληψίας που ακολουθούν Πρότυπα Συστήματα όπως πχ. το Πρότυπο ISO 2859;
 • Κατά τη ροή της Παραγωγής χρησιμοποιούνται Διεθνή Πρότυπα συνεχούς δειγματοληψίας όπως το ISO 21247
 • Πώς εξασφαλίζεται η σταθερότητα (Process Stability) και η ικανότητα (Process Capability) της Παραγωγικής Διαδικασίας;
 • Πώς αξιολογείται η επάρκεια του Χειριστή Παραγωγής (Validation);
 • Πώς ελέγχεται αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά του Προϊόντος ανά Βάρδια, Μηχανή, Χειριστή και Προμηθευτή Α΄ υλών;
 • Πώς γίνεται το Validation (επικύρωση) νέων μεθόδων ή μηχανών Παραγωγής ή νέων Α' υλών;

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΥΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΥ

 • Ποιος είναι ο σημαντικότερος Δείκτης παρακολούθησης Απόδοσης Συστήματος Συντήρησης;
 • Πώς ελέγχονται οι επιπτώσεις της κατάστασης Συντήρησης της Μηχανής στην Ποιότητα του Προϊόντος;
 • ABC ανάλυση των αιτιών των Βλαβών
 • Αξιολόγηση Αξιοπιστίας Συστήματος Συντήρησης
 • Εφαρμογή σε Excel για Σχεδιασμό και Έλεγχο Συντήρησης
 • Πώς γίνεται η αξιολόγηση κινδύνων;
 • Αξιολόγηση σημαντικότητας και συχνότητας εμφάνισης των κινδύνων
 • Διαθεσιμότητα και χρόνος των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας
 • Τεκμηριωμένη ανάλυση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων
 • Πίνακες Ελέγχου για Ειδικές απαιτήσεις μέτρων ασφαλείας εξοπλισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Συστημάτων Θέρμανσης - Ψύξης, Εξαερισμού, Φωτισμού, χώρου Εργασιών, Συγκολλήσεων και χειρισμού Χημικών ουσιών.
 • Πώς γίνεται η Αριστοποίηση του Service Εγκαταστάσεων με βάση ισχύουσα SLA (Service Level Agreement);
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα 5S με παραδείγματα, φωτογραφίες, διαδικασίες και Εργαλεία
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Δεδομένων
 • Ασφάλεια Δικτύου

5. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • Σύστημα μέτρησης του Συντελεστή Αξιοποίησης και της συνολικής παραγωγικότητας των μηχανημάτων και του προσωπικού (OEE: Overall Equipment Effectiveness).
 • Η Εταιρεία μας έχει σχεδιάσει Εφαρμογή με την οποία, καταγράφοντας πάσης φύσεως βλάβες που οδηγούν σε σταματήματα, τη φύρα και την απόδοση της μηχανής, υπολογίζει τον προαναφερθέντα Δείκτη ΟΕΕ.
 • Επίσης, έχει σχεδιαστεί Εφαρμογή (βασισμένη σε Γραμμικό Προγραμματισμό) με την οποία υπολογίζεται η σειρά των προγραμματισμένων για Παραγωγή Προϊόντων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη Παραγωγικότητα.
 • Υπάρχει καθημερινή αποτύπωση της κατάστασης παραγγελιών πελατών και του ακριβούς χρόνου παράδοσής τους;
 • Υπάρχει δυνατότητα αναφορών κόστους παραγωγής σε καθημερινή βάση;
 • Εντοπίζονται σημεία Bottleneck στη ροή της παραγωγής, ώστε να γίνονται παρεμβάσεις;
 • Γίνονται μελέτες χρόνων Μεθόδων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας ιδιαιτέρως σε ότι αφορά το Setup των μηχανών;
 • Γίνεται ανάλυση ποσοστών φύρας και εντοπισμός τρόπων βελτίωσης;
 • Αξιολογείται το κόστος που προκαλείται με τις σφήνες στη ροή της Παραγωγής;
 • Πώς αριστοποιούμε το Project Εγκατάστασης Εξοπλισμού;

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Συνήθη Προβλήματα στη Λειτουργία του Εργοστασίου
 • Τα βασικά για την παρακίνηση του προσωπικού της Παραγωγής
 • Ο αυτοελεγχόμενος Χειριστής
 • Τι σημαίνει Οργάνωση Εργοστασίου, ποιες Διαδικασίες πρέπει να σχεδιαστούν για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου
 • Τρόποι Αντιμετώπισης
 • Τι στοιχεία πρέπει να τηρούνται για τα μηχανήματα και τα λειτουργικά Συστήματα Πληροφορικής
 • Διαχείριση Συμβάσεων Συντήρησης με εξωτερικούς φορείς
 • Υπάρχουν τα φύλλα Παραγωγής για το κάθε προϊόν που περιλαμβάνουν βήμα προς βήμα τις Οδηγίες Παραγωγής;
 • Υπάρχουν τα σχέδια Ποιότητας για το κάθε προϊόν για όλες τις φάσεις Παραγωγής του;
 • Βασικές Διαδικασίες Εργοστασίου
 • Διαδικασίες Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής
 • Διαδικασίες Συντήρησης, Καθαρισμού, Απολύμανσης, Ευταξίας των Χώρων, Έντυπα Εργασίας
 • Διαδικασίες Φύλαξης Εργοστασίου
 • Διαδικασίες Διοικητικές, Φύλαξης, Τηλεφωνικού Κέντρου

7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Εργαλείο ABC Analysis
 • Αξιολόγηση Συστήματος MRP II Παραγωγής (Check List 100 σημείων)
 • Ειδικά Εργαλεία για επί μέρους ελέγχους (Στατιστικός Έλεγχος, Υπολογισμός οικονομικά άριστης παρτίδας)
 • Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)
 • Εργαλεία καθημερινής μέτρησης Παραγωγικότητας
 • Εργαλείο Συντήρησης, όπου καταγράφονται η συχνότητα, το είδος της συντήρησης και οι υλοποιημένες συντηρήσεις και προκύπτει αυτόματα το πρόγραμμα συντήρησης
 • Βασικά Εργαλεία Lean Manufacturing, Υπολογισμού ΟΕΕ, Takt Time και Templates & Παραδείγματα κατασκευής VSM
 • Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)
 • Δείκτης OEE (Overall Equipment Effectiveness)
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Παραγωγής σε Excel
 • Εφαρμογή (βασισμένη σε Γραμμικό Προγραμματισμό) με την οποία υπολογίζεται η σειρά των προγραμματισμένων για παραγωγή Προϊόντων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη Παραγωγικότητα.
 • Εργαλείο GAP Analysis μέσω του οποίου συγκεντρώνονται όλες οι παρατηρήσεις ενός ολοκληρωμένου Audit που αφορά όλες τις λειτουργίες

Σημείωση: προ της διεξαγωγής του σεμιναρίου θα σταλεί στους συμμετέχοντες Check List ώστε να εντοπισθούν τα σημεία που θα απαιτήσουν μεγαλύτερη εμβάθυνση μέσω Case Studies και παραδειγμάτων.

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY κα.) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα παραγωγής & εφοδιαστικής αλυσίδας ως διευθυντικό Στέλεχος Παραγωγής. Έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η TOSOH της MITSUBISHI.

Μιχάλης Θεοφίλου, Αεροναυπηγός Μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην Αεροναυπηγική από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας, καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, στη Μοντελοποίηση και Βελτίωση Διεργασιών, σε Ορθολογικοποιημένα Συστήματα Δειγματοληψίας κατά ISO 2859 και ISO 21247. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση Έργων Διαπίστευσης σε Εργαστήρια Ελληνικών και Διεθνών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε επιθεωρήσεις κατά ISO 17025 εργαστηρίων, σε παροχή εκπαίδευσης επί θεμάτων Στατιστικών Αναλύσεων και Αβεβαιότητας των Μετρήσεων, καθώς και στην αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η TOSOH της MITSUBISHI κλπ.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Audit Εργοστασίου"
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

 

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε " Εγγραφή στο σεμινάριο" παραπάνω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6215220.

Τηλέφωνο
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα
Κόστος Συμμετοχής
480 Ευρώ. Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης
Δημητριάδη Ζήλη

Υποστήριξη από iCagenda