Η Εταιρεία Innovative Business Consulting & Learning – iBcl είναι μια εταιρεία στελεχωμένη με διακεκριμένους συμβούλους που προέρχονται από το δυναμικό συμβουλευτικών εταιρειών με μεγάλη εμπειρία και κύρος στην αγορά και έχουν μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών.

Η iBcl προχωρεί ένα ακόμη βήμα μπροστά την εφαρμοσμένη εκπαίδευση:

Σε κάθε σεμινάριο παρέχεται η δυνατότητα, σε κάθε συμμετέχοντα, εφόσον το επιθυμεί, να γίνει επίσκεψη αξιολόγησης στην επιχείρησή του προκειμένου να μελετηθούν οι αντίστοιχες λειτουργίες της επιχείρησης και να προταθούν βελτιωτικές δράσεις και εφαρμογές κατάλληλων εργαλείων.

Όλοι οι εισηγητές έχουν σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία τόσο στην διεξαγωγή ανοικτών σεμιναρίων αλλά και ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων.